Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
Metoder, refleksioner og erfaringer i Landsbyen Sølund 
Anvendte metoder/teknikker og refleksion over læring/erfaringer i deleksperiment 1, Landsbyen Sølund.
 
Feltarbejde  Den ”bruger” vi arbejder med i Landsbyen Sølund er todelt og består af beboeren og medarbejderen. En væsentlig forudsætning for at kunne indgå i BDI med denne todelte bruger er på forskellig vis at tilegne sig et kendskab til brugerne og den hverdag de lever. Dette er dels sket gennem at følge en personale/bruger, gennem besøg i boenheder og i beboernes hus hvor der har været mulighed for vidensudveksling, gennem oplæg fra Landsbyens medarbejdere og gennem workshops og afprøvninger. 
      
Probotyping 

Vores erfaring fra det første år var, at i forhold til beboerbrugergruppen, som er mennesker med mental udviklingshæmning, giver det ikke så meget mening at bruge mock-ups. Beboerbrugergruppen kan ikke forventes at kunne forestille sig funktioner. De kan også sjældent fortælle hvad de gerne vil have.

I stedet for mock-ups har vi i opstartsfasen brugt allerede eksisterende teknologi som inspiration. Beboerne er blevet præsenteret for teknologien (fx wii og Personics systemet i forhold til sporet med det interaktive rum, og Mindgame fra Verim og EMG-udstyr fra Thought Technology i forhold til biosensorsporet) og gennem observation af hvordan de har interageret med teknologien, har det givet inspiration til udvikling af prototyper. 

       
Videoprototyping  Ligeledes er medarbejdernes kendskab til beboerne en væsentlig kilde til inspiration for i hvilken retning prototypen skal udvikles. Dette potentiale er blevet udforsket gennem videoprototyping på en workshopdag, hvor 4 grupper arbejde med 4 forskellige idéspor, der blev omsat til scenarier og videofilmet. Når idéer afprøves i et scenario skabes der konsensus om idéens muligheder og begrænsninger. 
     
Prototyper  Den måde beboeren derefter kan inddrages i selve innovationsprocessen er ved at fremstille en fungerende prototype som gennem iterative loops afprøves af beboeren for at se hvordan beboeren tager imod den og interagerer med den og ud fra disse observationer at tilpasse prototypen til næste afprøvning. Metoden giver en god indsigt i beboerens formåen. Medarbejderen deltager i afprøvningerne og fungerer som oversætter og fortolker af beboerens reaktioner. 
     
Demonstrationer  Gennem delprojektets udstilling på HIT messens Innovationsområde, sep. 2010 og deltagelse med en workshop om delprojektet på Den internationale Snoezelkonference på Sølund, nov. 2010, har der været mulighed for at møde andre aktører og interessenter. Dette giver anledning til ikke blot at formidle projektets erfaringer og resultater, men i lige så høj grad at modtage vigtig respons fra både professionelle og almindelige borgere. 

For mere information om metoder til senere uddybning kan henvises til Gunnar Kramps kommende metodeblade vedr. udvalgte metoder brugt i delprojektet og Peter Nielsens rapport om forsøg med biosensorisk kommunikation (ikke offentliggjort).

Maurits Eijgendaal
KONTAKT
Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
T8794 8000
Emaurits.eijgendaal@skanderborg.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK