Projektet sluttede 31. januar 2011. Vi fører resultater og erfaringer videre. Se vores aktuelle initiativer indenfor området.
 
BDI for bedre anvendelse af hjælpemidler 
Arbejdet undersøger, hvordan man kan få brugerne og deres hjælpere til at få mere ud af deres eksisterende hjælpemidler. Mulige løsninger kan være forståelige brugsvejledninger, bedre design eller indholdsrige servicekoncepter.
 

Eksperimentet arbejder med udvikling af vejledninger rettet mod målgruppen. Samarbejdet mellem bruger og producent fokuserer bl.a. på vejledninger til eksisterende produkter, så brugerne kan udnytte produkternes potentiale og producenterne imødekomme fremtidige udfordringer.

Bruger, hjælpemiddel og vejledning
Deleksperiment 3 kigger på eksisterende hjælpemidler og deres vejledninger i samarbejde med brugerne. Hjælpemidler skal støtte brugerne i deres hverdag, men mange hjælpemidler bliver ikke brugt, fordi brugeren ikke har glæde af dem, eller fordi de ikke kan finde ud af at anvende dem. Målet er at finde frem til, hvad der skal til, for at hjælpemidlet faktisk bliver brugt. Det er ikke nødvendigvis nye eller andre hjælpemidler, der er løsningen. Bedre vejledninger til brugen af hjælpemidler eller nyt servicedesign er gode bud.

Fremtidens vejledninger
Delprojektets udfordring er at få brugerne involveret med ideer til, hvordan man kan lave bedre vejledninger fremover. Hvad gør man, og hvordan sikrer man sig, at vejledningen retter sig mod den bruger, der skal læse og forstå den. Det være sig hjælper eller personen med handicap. Ofte er det lettere for en bruger at forholde sig til, at man mangler et hjælpemiddel, end at man mangler en vejledning. Hvis brugeren først har en dårlig oplevelse af et produkt – det være sig et høreapparat eller lignende – så er det svært at se sig ud over, at det er produktet, der er dårligt – ikke vejledningen.

Servicedesign
Vi vil samtidig undersøge potentialet i bedre servicedesign. Kan man ved at sætte fokus på potentialerne i “brugerdrevet” servicedesign opdage nye behov, muligheder og huller i værdikæden, som f.eks. manualer, vejledninger og anden form for læring kan være med til at udfylde?

Servicedesign kan defineres som de berøringsflader, der er mellem udbyder og slutbruger. Det kan både være fysiske berøringsflader, men også immaterielle forhold, som f.eks. effektiv online selvbetjening. Resultatet af servicedesign er den faktiske oplevelse af serviceniveauet hos slutbrugeren.

Servicedesign er en sammensætning af allerede velkendte designdiscipliner kombineret med nye metoder, hvor brugerne involveres i stadigt stigende omfang. Det kræver et tæt samspil mellem f.eks. antropologer, sociologer, analytikere og konceptuelle designere for at nå frem til en forståelse af adfærd og behov, der efterfølgende kan omsættes til nye servicetilbud til hjælpemiddelbrugere. Det betyder en endnu bedre oplevelse i forbindelse med brug af hjælpemidlerne – og dermed mulighed for at producenterne kan opnå en konkurrencemæssig fordel.

Samarbejde med to kommuner og en virksomhed i forhold til case-materiale
Delprojektet har indledt et samarbejde med to kommuner i Midtjylland, hvor delprojektet vil se på eksisterende anvendelse af  hjælpemidler. I den ene kommune vil delprojektet se på problemstillinger vedr. senge og lifte. Ikke blot i den daglige praksis, men også i forbindelse med selve organiseringen omkring visitation, undervisning og distribution. Samarbejdet med den anden kommune vil have fokus på anvendelsen af velfærdsteknologier, og det forventes at dette vil tage udgangspunkt i et nyåbnet plejehjem hvor der fra start er installeret automatiske dør- og vinduesopluk, automatiske gardin op/nedhæng mv.

Herudover har delprojektet haft kontakt til en produktionsvirksomhed af person- og stålifte, som arbejder med nye interaktionsformer indenfor forflytning. Sammen med virksomheden vil delprojektet se på udfordringerne i at sikre korrekt brug af nye teknologier i forbindelse med kendte redskaber. Især vil  delprojektet fokusere på introduktion, instruktion, retningslinjer for manual og konkret brug.

Vidensspor
Parallelt med de ovenstående aktiviteter vil delprojektet forfølge 3 ”vidensspor”:

  • Vejledninger og manualer er interessant for delprojektet generelt, fordi  det er her brugeren forventes at finde anvisninger til korrekt brug. Alle Delprojektets partnere vil derfor have fokus på dette område undervejs i hele forløbet frem til projektets afslutning.
  • Nye teknologier vil have DPU som hovedsanvarlig. Fokus på dette område vil være en undersøgelse af hvilke teknologier der primært er i anvendelse indenfor delprojektets fokusområder – og hvilke teknologier som evt. vil være interessante i et mere fremadrettet perspektiv.
  • Organisation vil se nærmere på hvorledes de organisatoriske forhold i kommunerne spiller ind i forhold til  slutbrugerens og personalets anvendelse af hjælpemidler. HMI vil være hovedansvarlig for dette spor

Ud over at viden omkring de tre spor skønnes vigtige for delprojektet generelt, vil hensigten være at bringe denne viden i anvendelse i forbindelse med workshops og andre lignende brugerinvolverende processer.

KONTAKT
Industriel designer
Alexandra Instituttet
Åbogade 34
8200 Århus N
T8942 5661
M2366 9729
Egunnar.kramp@alexandra.dk

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S T +45 70 27 70 12 INFO@HANDIVISION.DK BRUG AF WWW.HANDIVISION.DK